EnglishSwedish

Cookie- och integritetspolicy


Cookie är en liten textbaserad datafil som en webbserver kan be att få spara i
webbplats besökarens dator. Genom att cookies innehåll i allmänhet skickas tillbaka
med varje förfrågan till webbplatsen ifråga är det möjligt för servern att hålla reda på
besökarens preferenser eller identitet (i den mån den är känd). Syftet kan vara att
användaren inte ska behöva logga in på nytt eller ange språkval och andra
inställningar för varje besök, att följa med hur webbplatsen används eller att
användaren ska få individualiserad reklam baserad på tidigare sökningar och köp.
På denna webbplats används cookies för att lagra lösenord åt er som kund om ni så
önskar för att enklare logga in vid nästa tillfälle ni besöker webbplatsen. Cookies
används även för att spara information om senaste besöket för att kunna filtrera ut
uppdaterad information. Cookies används endast för att förenkla för er som kund att
ta del av informationen.
De flesta webbläsare är inställda på att acceptera cookies. Om ni önskar att er
webbläsare inte skall använda sig av cookies kan detta förhindras. Proceduren för att
göra detta varierar mellan olika webbläsare. Om ni inte på egen hand kan stänga av
denna funktion bör din webbläsares hjälpavsnitt kunna informera er om hur ni
genomför detta.
INTEGRITETSPOLICY
Interfame Performance AB med webbutik digitalkonst.se respekterar samtliga
kunders integritet och rättigheterna till kontroll över personuppgifter. Vi behandlar
alltid den information som våra kunder anförtror oss på ett varsamt och ansvarsfullt
sätt. För att ni ska kunna ha tjänster hos oss behöver vi få in, använda och spara
vissa uppgifter om er. Vår integritetspolicy förklarar bland annat vilka av era
personuppgifter vi behandlar, varför vi behandlar dem, hur vi samlar in dem, på vilken
laglig grund vi stödjer behandlingen och hur länge vi sparar uppgifterna. Ni kan läsa
mer om detta i Information om behandling av personuppgifter. Informationen
beskriver också vilka rättigheter ni har när det gäller era personuppgifter och vart ni
vänder er om ni har frågor om hur vi behandlar era personuppgifter.
Dataskyddsförordningen, GDPR, ersätter den svenska personuppgiftslagen och
gäller som lag i alla EU-länder. Alla företag, organisationer och myndigheter måste
följa de nya reglerna. Det främsta syftet med dataskyddsförordningen är att förbättra
skyddet för dig när era personuppgifter behandlas. (*General Data Protection
Regulation, är en europeisk förordning med syftet att stärka och harmonisera skyddet
för levande, fysiska personer inom Europeiska unionen vid hantering av
personuppgifter. Förordningen antogs den 27 april 2016 och började gälla fullt ut den
25 maj 2018. Den ersatte då dataskyddsdirektivet (95/46/EG) från 1995).
INFORMATION OM BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER
Personuppgifter är all slags information som direkt eller indirekt kan knytas till en
person som är i livet. Exempel på personuppgifter är namn, personnummer, adress,
e-postadress, telefonnummer, bild, köphistorik etc. En behandling av personuppgifter
är allt som görs med dem, exempelvis insamling, bearbetning, ändring, lagring,
läsning, utlämning, avidentifiering eller radering.

Cookie- och integritetspolicy

2

VARFÖR VI BEHANDLAR PERSONUPPGIFTER?
Vi använder personuppgifter för att bedriva vår verksamhet och leverera de produkter
och tjänster vi tillhandahåller. Vi använder även informationen för att skapa en bättre
upplevelse vid besök av hemsidan, samt för att informera er om ert konto och våra
produkter. Dessutom använder vi personuppgifter för kommande
marknadsföringsaktiviteter och för att visa mer relevanta annonser om våra
produkter.
Interfame Performance AB behandlar personuppgifter i syfte att tillhandahålla
relevant innehåll på hemsidan digitalkonst.se, t.ex. för att säkerställa att innehåll på
hemsidan presenteras effektivt på er enhet enligt era önskemål. Behandlingen är
nödvändig för att tillgodose vårt och ert berättigade intresse av att tillhandahålla
information och tjänster på vår hemsida. De personuppgifter som behandlas är
information om hur ni interagerar med oss, t.ex. hur ni använder våra tjänster,
svarstid för sidor, nedladdningsfel, hur ni når- och lämnade tjänsten,
enhetsinformation, t.ex. IP-adress, webbläsarinställningar, operativsystem, plattform
och skärmupplösning, nationella inställningar och språkinställningar.
Personuppgifterna bevaras från insamlandet och en tid om 36 månader därefter.
VILKA AV ERA PERSONUPPGIFTER VI BEHANDLAR?
Interfame Performance AB behandlar personuppgifter i syfte att sälja produkter i
webbutiken digitalkonst.se, t.ex. för att administrera beställningar och leveranser,
samt hantera reklamations- och garantiärenden. Behandlingen är nödvändig för att vi
ska kunna fullgöra våra åtaganden enligt köpeavtalet. Om uppgifterna inte lämnas
kan våra åtaganden inte fullgöras och vi tvingas därför neka er köpet. De
personuppgifter som behandlas är identitetsuppgifter, t.ex. namn och personnummer,
kontaktuppgifter, t.ex. postadress, telefonnummer och e-postadress, samt
köpinformation, t.ex. beställda produkter och ordersumma. Personuppgifterna
bevaras tills köpet har genomförts, inklusive leverans och betalning, och för en tid om
36 månader därefter i syfte att hantera eventuella reklamations- och garantiärenden.
Interfame Performance AB med webbutik digitalkonst.se behandlar personuppgifter i
syfte att förbättra produkter, t.ex. för att hantera garantier, reklamationer, samt för
kvalitet- och produktförbättringsarbete. Behandlingen är nödvändig för att tillgodose
vårt och ert berättigade intresse av att tillhandahålla felfria produkter. De
personuppgifter som behandlas är identitetsuppgifter, t.ex. namn, köpinformation,
t.ex. uppgift om köptidpunkt, artikelnummer och ärendet i sig. Personuppgifterna
bevaras under ärendehanteringstiden och för en tid om 6 månader därefter för att
kunna svara på ärendet ifall det dyker upp följdfrågor från kund om hur ärendet
hanterades.
Interfame Performance AB med webbutik digitalkonst.se behandlar personuppgifter i
syfte att hantera kundtjänstärenden, t.ex. för att kommunicera med er och besvara
förfrågningar som kommer in till kundtjänst eller i andra digitala kanaler (inklusive
sociala medier) och utreda klagomål- och supportärenden. Behandlingen är
nödvändig för att tillgodose vårt och ert berättigade intresse av hantera
kundtjänstärenden. De personuppgifter som behandlas är identitetsuppgifter, t.ex.
namn och personnummer, kontaktuppgifter, t.ex. adress, e-postadress och
telefonnummer, korrespondens med er och köpinformation, t.ex. uppgift om
köptidpunkt, artikelnummer och klagomålet eller ärendet i sig. Personuppgifterna
bevaras under ärendehanteringstiden och för en tid om 6 månader och därefter för

Cookie- och integritetspolicy

3

att kunna svara på ärendet ifall det dyker upp följdfrågor från kund om hur ärendet
hanterades.
Interfame Performance AB med webbutik digitalkonst.se behandlar personuppgifter i
syfte att fullgöra rättsliga förpliktelser som att följa tillämplig lagstiftning, t.ex.
bokföringslag och GDPR. De personuppgifter som behandlas är identitetsuppgifter,
t.ex. namn, kontaktuppgifter, t.ex. adress, köpinformation, t.ex. köptidpunkt,
artikelnummer och ordersumma. Personuppgifterna bevaras i 7 år enligt
bokföringslagen.
Interfame Performance AB med webbutik digitalkonst.se behandlar personuppgifter i
syfte att marknadsföra sina produkter t.ex. för att kommunicera relevant information
om våra produkter och tjänster till er, samt för marknadsföring eller erbjudanden som
hör samman med våra produkter, eller produkter och tjänster som tillhandahålls eller
marknadsförs av våra samarbetspartners. Behandlingen är nödvändig för att
tillgodose vårt och ert berättigade intresse av att marknadsföra våra produkter och
erbjudanden. De personuppgifter som behandlas är t.ex. namn, e-postadress, adress
och telefonnummer. Personuppgifterna bevaras under kundförhållandet eller tills ni
meddelar att ni inte längre vill motta sådan kommunikation.
HUR VI SAMLAR IN PERSONUPPGIFTERNA?
Vi tar emot vissa personuppgifter direkt från er, exempelvis när ni skapar ett konto,
köper en produkt eller kontaktar oss för kundservice. Vi samlar in en del av
personuppgifterna genom att registrera hur ni interagerar med vår hemsida,
exempelvis genom användning av teknik som cookies.
Ibland samlar vi även in personuppgifter från tredje part. Exempel på
tredjepartskällor, som kan variera över tid, är leverantörer av betalningstransaktioner,
tjänsteleverantörer som erbjuder data för att vi ska kunna anpassa vår
marknadsföring på internet, samt partners vi samarbetar med för att arrangera event.
MOTTAGARE AV PERSONUPPGIFTER OCH DELADE PERSONUPPGIFTER?
Vi kommer inte att sälja eller hyra ut era personuppgifter till andra företag. Vi överför
till, eller delar era personuppgifter med, utvalda mottagare om det är nödvändigt för
ändamålet, för vilket informationen har samlats in, till exempel för att tillhandahålla en
produkt eller tjänst som ni har begärt.
Personuppgiftsbiträden är företag som behandlar personuppgifter för vår räkning och
på våra instruktioner. Dessa företag måste följa våra krav för säkerhet i form av
tekniska och organisatoriska åtgärder i samband med behandlingen och är inte
tillåtna att använda personuppgifterna för andra ändamål. Vi överför även era
personuppgifter med företag eller myndigheter som är självständigt
personuppgiftsansvariga, det vill säga själva bestämmer ändamålet och medlen för
behandlingen av personuppgifterna. När era personuppgifter delas med ett företag
eller myndigheter som är självständigt personuppgiftsansvarig gäller deras
integritetspolicy.
Vi delar era personuppgifter med leverantörer eller underleverantörer för att fullgöra
avtal gentemot er och för andra syften som framgår av denna integritetspolicy. Vi

delar era personuppgifter med företag som hjälper oss med marknadsföring och IT-
tjänster. När ni tillhandahåller personuppgifter för ett köp delar vi dessa med banker

och andra leverantörer av betalningstransaktioner och finansiella tjänster. Vi anlitar
även företag för att tillhandahålla leverans av produkter, som behöver tillgång till

Cookie- och integritetspolicy

4

personuppgifter för att kunna tillhandahålla dessa tjänster. Vi kan likaså komma att
lämna ut personuppgifter till myndigheter om vi är skyldiga att göra det enligt lag.
PÅ VILKEN LAGLIG GRUND STÖDJER VI BEHANDLINGEN?
Ni har alltid rätt att få tillgång till om vilka personuppgifter om dig själv som vi
behandlar, inklusive ändamålen med behandlingen, de mottagare eller kategorier av
mottagare till vilka personuppgifterna har lämnats eller ska lämnas ut, samt en kopia
av de personuppgifter som är under behandling. Det är kostnadsfritt att få ut denna
information, samt en kopia av personuppgifterna. Observera att om ni begär tillgång
till era personuppgifter kan vi komma att begära ytterligare information för att
möjliggöra en effektiv hantering av er begäran, samt att personuppgifterna lämnas ut
till rätt person.
Ni har alltid rätt att få felaktiga personuppgifter som rör er rättade. Ni kan även
korrigera felaktig eller icke-komplett information om er själv.
Ni har alltid rätt att få era personuppgifter raderade utan onödigt dröjsmål, alternativt
när som helst göra invändningar mot behandling av era personuppgifter, eller rätt att
kräva att vår behandling av era personuppgifter begränsas.
Om behandlingen har begränsats får vi endast, utöver lagring, behandla
personuppgifterna med ert samtycke, eller behandla dem för att fastställa, göra
gällande eller försvara rättsliga anspråk eller för att skydda någon annan fysisk eller
juridisk persons rättigheter.
Ni har rätt att få de personuppgifter som ni lämnat till oss överförda till en annan
personuppgiftsansvarig i de fall behandlingarna grundar sig på ert samtycke eller på
ett avtal där ni är part. En annan förutsättning är att överföringen är tekniskt möjlig.
Ni har rätt att inge klagomål till en tillsynsmyndighet. Ni har rätt att få information om
hur ni ska utöva era rättigheter eller inge klagomål om behandling av era
personuppgifter genom att kontakta tillsynsmyndigheten i ert hemland.
HUR LÄNGE SPARAR VI UPPGIFTERNA?
Vi sparar dina personuppgifter i en form som möjliggör identifiering av er endast så
länge som är nödvändigt för ändamålen med behandlingen. Vi behandlar och sparar
dina personuppgifter så länge det är nödvändigt för att kunna utföra våra avtalade
åtaganden gentemot er. Vi sparar även era personuppgifter för andra ändamål, som
exempelvis bokföring, åtgärder mot bedrägerier eller penningtvätt. För dessa
ändamål sparas personuppgifterna endast så länge som det är nödvändigt för
ändamålen, eller vad som krävs enligt tillämplig lag.
HUR KOMMER NI ÅT ATT KONTROLLERA ERA PERSONUPPGIFTER?
Ni kan få tillgång till alla era personuppgifter som samlas in av Interfame
Performance AB med webbutik digitalkonst.se genom att kontakta oss på telefon
eller den adress som finns i avsnittet kontakta oss nedan. Vi svarar på förfrågningar
om åtkomst eller borttagning av era personuppgifter inom 10 dagar. Ni som har ett
konto kan även granska och ändra många av de personuppgifter ni lämnat till oss
direkt i ert konto på vår hemsida.

Cookie- och integritetspolicy

5

KONTAKTA OSS
Interfame Performance AB, registrerat hos Bolagsverket med organisationsnummer:
559119–9590, med adressen Gunviken 5, 436 58 Hovås, är personuppgiftsansvarig
för behandlingen av dina personuppgifter. Vi följer svensk dataskyddslagstiftning.
Kommentarer eller frågor angående denna integritetspolicy eller frågor angående
behandling av dina personuppgifter kan skickas till:

Interfame Performance AB
Att: CEO Per Bentley
Gunviken 5, 436 58 Hovås
[email protected]
Telefon: +46 (0)70 898 13 00

Ovan angivna integritetspolicy är uppdaterad, 2021-02-04.

0
    0
    Varukorgen
    Varukorgen är tomFortsätt handla